دانلود آهنگ مرتضی اشرفی ساقی میخانه ها

سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب

دلم شبیه آسمان به زیر دینه دلم شبیه آسمان به زیر دینه

ساقی می خانه ها مست رقیس ساقی می خانه ها مست رقیس

عقل قده خورده پابست رقیس عقل قده خورده پابست رقیس

نوشته در کتاب فطرت منو تو نوشته در کتاب فطرت منو تو

کربلا دست رقیس کربلا دست رقیس

گیسو پریشان بروی نیزه گیسو پریشان بروی نیزه

تن روی خاک و سر روی نیزه تن روی خاک و سر روی نیزه

سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب

سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب

حسرت کربلا زده شلر به عالم حسرت کربلا زده شلر به عالم

آن الف قامت تو کرده چو عالم اگه ردم کنی بدا به حال زارم

اگر به کربلا برم خوشا به حالم اگر به کربلا برم خوشا به حالم

دل های مردم صد پاره کردی دل های مردم صد پاره کردی

یک باره مارا بیچاره کردی یکباره مارا بیچاره کردی

سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب

سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب

دلم شبیه آسمان به زیر دینه دلم شبیه آسمان به زیر دینه

دلم شبیه شبه بین الحرمینه دلم شبیه شبه بین الحرمینه

نمونده تا عرش خدا پرده ای باقی نمونده تا عرش خدا پرده ای باقی

مهره نماز منز تو طربت حسینه مهره نماز منز تو طربت حسینه

بیت خدارو غم خانه کردی بیت خدارو غم خانه کردی

پیمانه دادی دیوانه کردی پیمانه دادی دیوانه کردی

سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب

سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب سالار زینب